Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (cũ)
    mê hoặc, quyến rũ

    * Các từ tương tự:
    witching hour