Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sorceress /'sɔ:səris/  

  • Danh từ
    mụ phù thủy