Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thì thầm
  nó thì thầm một lời vào tai tôi
  có tiếng thì thầm (tiếng xì xào) là nó nợ nhiều lắm
  gió đang thì thầm (đang xào xạc) qua các rặng cây
  Danh từ
  tiếng thì thầm, tiếng xì xào
  she said it in a whisper, so I couldn't hear
  cô ta nói thì thầm, nên tôi không nghe được
  tôi nghe xì xào là công ty có thể bị phá sản

  * Các từ tương tự:
  whisperer, whispering, whispering campaign