Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiếng nói thầm, tiếng thì thầm; tiếng xì xào, tiếng xào xạc
    tiếng đồn bậy; lời xì xào bậy bạ

    * Các từ tương tự:
    whispering campaign