Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nói thì thầm
  don't mutter I can't hear you
  đừng thì thầm làm gì! Tôi không nghe bạn nói đâu
  nói làu bàu
  Sarah nói làu bàu một mình khi rửa bát
  ì ầm, rền vang (tiếng sấm)
  Danh từ
  (thường số ít)
  sự thì thầm; tiếng thì thầm
  sự làu bàu; tiếng làu bàu

  * Các từ tương tự:
  mutterer, muttering