Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ủn ỉn (lợn)
  càu nhàu, cằn nhằn
  grunt [outan answer
  càu nhàu trả lời
  lẩm bẩm
  khi tôi hỏi cô ta có dùng trà không, cô ta chỉ lẩm bẩm
  Danh từ
  tiếng ủn ỉn
  tiếng càu nhàu, tiếng cằn nhằn
  tiếng lẩm bẩm

  * Các từ tương tự:
  grunter, grunting-cow, grunting-ox, gruntingly, gruntled, gruntling