Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng mutterings)
    tiếng làu bàu