Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (thông tục) phàn nàn, kêu ca