Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] nhẹ nhàng, [một cách] dịu dàng
  speak softly
  nói nhẹ nhàng
  softly shining lights
  những ngọn đèn tỏa sáng dịu
  [một cách] mềm yếu, [một cách] thiếu kiên quyết
  đối xử quá mềm yếu đối với lũ trẻ