Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whispering campaign /'wispəriŋ kæm'pein/  

  • Danh từ
    chiến dịch bôi nhọ