Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  băng, dải
  a parcel tied up with tape
  một gói buộc dây băng
  vải bọc ghế được giữ chặt vào ghế bằng dây băng
  (thể thao) dây chăng ngang ở đích
  anh ta về đích trước đối thủ nửa giây
  băng dính
  băng giấy ghi điện báo
  băng từ; sự ghi âm vào băng từ
  cảnh sát đã tịch thu nhiều cuốn sách và băng từ
  tôi đã ghi tất cả các bản giao hưởng của Beethoven vào băng từ
  như tape-measure
  cột bằng dây băng
  thu vào băng từ
  have (got) somebody (something) taped
  (Anh, khẩu ngữ)
  hiểu rõ (ai, cái gì)
  phải mất một lúc tôi mới học được các quy tắc của trò chơi, và tôi hiểu rằng bây giờ tôi đã hiểu rõ những quy tắc đó
  có thể điều khiển (tác động đến; kiểm soát) (ai, cái gì)

  * Các từ tương tự:
  tape deck, tape worm, tape-line, tape-line, tape-measure, tape-machine, tape-measure, tape-record, tape-recorder, tape-recording