Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    ghi âm

    * Các từ tương tự:
    tape-recorder, tape-recording