Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tape-recorder /'teiprikɔ:də[r]/  

  • Danh từ
    máy ghi âm từ [tính]