Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tape-recording /'teiprikɔ:diŋ/  

  • Danh từ
    máy ghi âm từ [tính]