Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ống cuộn (để cuộn chỉ)
  cuộn (số lượng chỉ trên một ông cuộn)
  chị đã dùng mấy cuộn chỉ rồi?

  * Các từ tương tự:
  spooler, spooling