Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tape-record /ˌteɪprɪˈkoɚd/  

 • verb
  -cords; -corded; -cording
  [+ obj] :to make a recording of (something) on magnetic tape
  tape-record a concert

  * Các từ tương tự:
  tape recorder, tape recording