Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tape-line /'teiplain/  

  • -measure) /'teip,meʤə/* danh từ
    thước dây

    * Các từ tương tự:
    tape-line, tape-measure