Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mâm ghi băng; đầu âm