Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tape worm /'teip'wɜ:m/  

  • Danh từ
    sán sơ mít, sán dây