Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tape-machine /'teipmə,ʃi:n/  

  • danh từ
    máy ghi âm