Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tape-measure /'teip, meʒə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác tape; measuringtape)
    thước dây