Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-evident /,self'evidənt/  

  • Tính từ
    hiển nhiên
    a self-evident truth
    sự thật hiển nhiên