Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proverbial /prə'vɜ:biəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] tục ngữ, [thuộc] cách ngôn; diễn đạt dưới dạng tục ngữ (cách ngôn)
  proverbial sayings
  lời nói diễn đạt dưới dạng tục ngữ, tục ngữ
  ai mà chẳng biết, ai cũng nói đến; điển hình
  his stupidity is proverbial
  sự ngốc nghếch của nó ai mà chẳng biết

  * Các từ tương tự:
  proverbialism, proverbialist, proverbially