Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người sưu tập tục ngữ, người nghiên cứu tục ngữ, người sáng tác tục ngữ