Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apophthegmatic /æpouθeg'mætik/  

  • Tính từ
    (thuộc) cách ngôn; có tính chất cách ngôn