Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thuộc) tiên đề

    * Các từ tương tự:
    axiomatical, axiomatically, axiomatics