Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

axiomatical /æksiə'mætik/  

 • Tính từ
  rõ ràng, hiển nhiên, tự nó đã đúng
  (toán học) (thuộc) tiên đề
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) có nhiều châm ngôn, có nhiều phương ngôn

  * Các từ tương tự:
  axiomatically