Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proverbially /prə'vɜ:biəli/  

  • Phó từ
    [thành] tục ngữ, [thành] cách ngôn
    [một cách] điển hình