Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moralistic /mɒrə'listik/  /mɔ:rə'listik/

  • Tính từ
    (thường xấu) khắt khe về mặt đạo đức