Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đặt cửa (trong một số trò đánh bài); nhà con (đối với nhà cái)
    (khẩu ngữ, nghĩa xấu) người khờ khạo dễ mua phải của xấu