Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speculator /'spekjʊleitə[r]/  

  • Danh từ
    người đầu cơ

    * Các từ tương tự:
    speculatory