Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tay cờ bạc, con bạc