Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cấp so sánh của good
  hơn, tốt hơn, khá hơn, hay hơn, đẹp hơn
  anh không thể tìm thấy một người nào tốt hơn
  khoẻ hơn, dễ chịu hơn, đã đỡ (người ốm...)
  anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng chưa thật khoẻ
  to be better off
  khấm khá hơn, phong lưu hơn
  to be better than one's words
  hứa ít làm nhiều
  the better part
  phần lớn, đa số
  no better than
  không hơn gì
  to have seen better days
  đã có thời kỳ khấm khá
  one's better half
  (xem) half
  ả ta là đứa lẳng lơ đĩ thoã
  phó từ
  cấp so sánh của well
  hơn, tốt hơn, hay hơn
  đánh giá ai cao hơn, có quan niệm tốt hơn về ai
  better late than never
  muộn còn hơn không
  had better
  nên, tốt hơn là
  anh nên đi bây giờ thì hơn
  to know better
  không tin (lời ai nói)
  không dại gì mà làm (một việc gì)
  to think better of it
  thay đổi ý kiến
  Ngoại động từ
  làm cho tốt hơn, cải tiến, cải thiện
  cải thiện đời sống của nhân dân
  lập kỷ lục cao hơn
  vượt, hơn
  to better oneself
  đặt địa vị cao hơn, được ăn lương cao hơn
  Danh từ
  người trên, người hơn (tuổi, địa vị, tài năng)
  kính trọng những người hơn mình
  thế lợi hơn
  thắng, thắng thế
  change for worse
  dù sau này tốt xấu ra sao (câu này dùng trong khi làm lễ cưới ở nhà thờ)
  Danh từ+ (bettor) /'betə/
  người đánh cuộc, người đánh cá