Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đỗ xe
  there is no parking between 9am and 6pm
  đây không được đỗ xe từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều
  bãi đỗ xe

  * Các từ tương tự:
  parking lot, parking-meter, parking-ticket