Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parking-ticket /pɑ:kiŋ 'tikit/  

  • Danh từ
    vé phạt đỗ xe trái luật