Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parkland /'pa:klænd/  

  • Danh từ
    bãi cỏ có lùm cây (quanh một ngôi nhà)