Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parking-meter /'pɑ:kiŋ 'mi:tə[r]/  

  • Danh từ
    đồng hồ đỗ xe (người có xe đỗ lại một thời gian bỏ tiền phải trả vào đấy)