Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

greensward /'gri:nswɔ:d/  

  • Danh từ
    bãi cỏ, thảm cỏ