Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

woodland /'wʊdlənd/  

  • Danh từ
    vùng nhiều cây cối, vùng rừng

    * Các từ tương tự:
    woodlander