Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cơ quan
  the eye is the organ of sight
  mắt là cơ quan thị giác
  cơ quan sinh sản
  cơ quan nhà nước
  cơ quan công luận (như báo, đài…)
  Danh từ
  (âm nhạc)
  đàn ống

  * Các từ tương tự:
  organ-blower, organ-builder, organ-grinder, organ-loft, organ-pipe, organa, organdie, organdy, organelle