Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

masquerade /,mɑ:skə'reid/  /,mæskə'reid/

 • Danh từ
  sự giả bộ, sự giả vờ
  her sorrow is just a masquerade
  sự buồn rầu của cô chỉ là một sự giả vờ
  vũ hội đeo mặt nạ
  Động từ
  (+ as) giả bộ, giả trang
  masquerade as a policeman
  giả trang thành cảnh sát

  * Các từ tương tự:
  masquerader