Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mang mặt nạ, che mặt
  che đậy, giấu giếm
  a masked smile
  nụ cười che đậy
  (quân sự) nguỵ trang

  * Các từ tương tự:
  masked ball