Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

masquerader /,mɑ:skə'reidə[r]/  /mæskəreidər/

  • Danh từ
    người giả trang