Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được than khóc, được xót thương
    our late lamented friend
    người bạn quá cố mà chúng tôi xót thương