Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coronach /'kɔrənək/  

  • Danh từ
    bài hát tang (bắc Ê-cốt, Ai-len)