Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thơ ca)
    khúc bi thương