Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

epicedium /epi'sentrəm/  

  • Danh từ, số nhiều epicedia
    bài thơ điếu tang