Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồ đan
  oh dearI've left my knitting on the bus
  anh ơi, em đã quên hết đồ đan trên xe buýt

  * Các từ tương tự:
  knitting machine, knitting needle