Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interconnect /,intə'kə'nekt/  

  • Động từ
    liên kết với nhau
    thông với nhau

    * Các từ tương tự:
    interconnectable, interconnected, interconnectedness, interconnectible, interconnecting, interconnection