Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interconnection /'intəkə'nekʃn/  

  • Danh từ
    quan hệ nối liền với nhau
    (máy tính) sự nối, sự liên kết với nhau (trong sơ đồ)